ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 15 oktober 2020

Definities

Aanvullende Voorwaarden Geldnemers: De aanvullende voorwaarden van MCF ten aanzien van Geldnemers, opgenomen in artikel    12 t/m 20, zoals deze van tijd tot tijd luiden;  

Aanvullende Voorwaarden Investeerders: De aanvullende voorwaarden van MCF ten aanzien van Investeerders, opgenomen in artikel 21 t/m 25, zoals deze van tijd tot tijd luiden;  

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van MCF, zoals deze van tijd tot tijd luiden;

Bankdag: Een dag waarop de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van betalingsverkeer.

Bedenktermijn: De termijn van minimaal één kalenderdag die start op het moment van Intekening door de Investeerder en die de Investeerder het recht geeft om zijn Intekening op een Leningaanvraag in te trekken, te wijzigen of te annuleren binnen die termijn. De Bedenktermijn kan per Leningaanvraag verschillen en wordt aangegeven bij de Leningaanvraag;

Bestedingsdoel: Het (vastgoed gerelateerde) bestedingsdoel voor de Lening;

Bevestiging: De Bevestiging door MCF aan een Geldnemer over de voorwaarden, condities en tarieven waaronder MCF de Leningaanvraag van Geldnemer wil plaatsen; 

Definitief Voltekend: De situatie waarbij het totaal van de alle Intekeningen door Investeerders gelijk is aan het gevraagde geldbedrag in de Leningaanvraag en deze onherroepelijk zijn geworden, wat betekent dat Geldnemer de Lening kan verkrijgen onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Leningovereenkomst c.q. Bevestiging;

Escrow: De Stichting Max Crowdfund Escrow Foundation, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74680463, die de ontvangst, uitbetaling en bewaring van gelden verzorgt in verband met door MCF voor Gebruikers verrichte diensten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden;

Gebruiker: Geldnemer of Investeerder;

Geldnemer: Een onderneming, overheidsinstantie of vereniging, stichting of coöperatie met een zakelijk doel, die geld wil lenen of leent van Investeerders door gebruik te maken van diensten aangeboden door MCF, Escrow en/of de Security Trustee;

Intekentermijn: De periode, inclusief een optionele gesloten en/of open plaatsingsperiode, waarin Investeerders kunnen (voor) Intekenen op de Leningaanvraag;

Intekening: Het opgeven van het bedrag dat Investeerder uitleent of wenst uit te lenen aan een Geldnemer;

Investeerder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Geldnemers een lening kan en wil verstrekken door gebruik te maken van de door MCF, de Escrow en/of de Security Trustee aangeboden diensten;

Investering: Het bedrag dat door een afzonderlijke Investeerder aan de Geldnemer verstrekt is uit hoofde van de Leningovereenkomst;

Investeringsplan: Het door de Geldnemer opgestelde investeringsplan met informatie over de benodigde financiering voor bijvoorbeeld aankoop en/of transformatie of nieuwbouw van vastgoed voor de verkoop of verhuur aan derden, zoals aangegeven in de Leningaanvraag en beoordeeld door MCF;

Lening: Het totale bedrag dat Geldnemer aan de gezamenlijke Investeerders moet terugbetalen uit hoofde van de Leningovereenkomst;

Leningaanvraag: Het verzoek van Geldnemer geplaatst op het Online Platform dat strekt tot het lenen van een bepaald geldbedrag. Dit verzoek omvat informatie over de Geldnemer, het 

Investeringsplan: het Bestedingsdoel en andere specificaties van de Lening, zoals de hoofdsom en de rente;

Leningovereenkomst: De overeenkomst van geldlening die wordt gesloten tussen Geldnemer, de Security Trustee en de gezamenlijke Investeerders;

MCF: De besloten vennootschap Max Crowdfund B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74680595, die via haar Online Platform vastgoed gerelateerde vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar brengt met als doel de Leningovereenkomst tot stand te laten komen;

MCF Rekening Courant: De rekening van een Investeerder in het Mijn MCF Account welke wordt gebruikt voor het doen van Investeringen en uitbetalingen van rente en aflossing en eventueel andere vergoedingen uit hoofde van Leningovereenkomsten waarin Investeerder participeert;

MCF Risico Score: Het door MCF gehanteerde scoremodel, zoals beschreven op de website van MCF, voor beoordeling van het risico van een Leningaanvraag. Leningaanvragen met een MCF Risico Score in de hoogste risicoklasse worden niet geplaatst. De uit hoofde van de MCF Risico Score toegekende risicoklasse bepaalt de bandbreedte voor de rentevergoeding die Geldnemer dient te hanteren en of aanvullende voorwaarden als het stellen van extra zekerheden worden gevraagd;

Meerderheid van Investeerders: Investeerder(s) van wie de Investeringen, al dan niet gezamenlijk, meer dan 50% van de Lening vertegenwoordigen;

Mijn MCF Account: Het afgeschermde deel van het Online Platform waarop de Gebruiker zijn persoonlijke informatie kan raadplegen en bewerken;

Online Platform: De website https://maxcrowdfund.com;

OTP: One-Time Password of eenmalige te gebruiken code die na een opdracht van de Gebruiker wordt verzonden naar het persoonlijke (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres, of de eenmalige code van een authenticator (of een vergelijkbaar hulpmiddel). Deze code wordt gebruikt ter extra verificatie van de Gebruiker en voor bevestiging van een opdracht van de Gebruiker;

Pitch: Het onderdeel van de Leningaanvraag dat als het aanbod van de Geldnemer naar (potentiële) Investeerders op het Online Platform wordt geplaatst, inclusief (optionele) foto’s, video en bijlagen;

Security Trustee: Stichting Max Crowdfund Security Trustee, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74680412, in hoedanigheid van Security Trustee handelend ten behoeve van Investeerders, MCF en de Escrow;

Tarievenoverzicht: Het overzicht van alle vergoedingen die Gebruiker verschuldigd is aan MCF, de Escrow en/of de Security Trustee met betrekking tot de diensten die via het Online Platform worden aangeboden en de diensten ten aanzien van de (eventuele) Leningovereenkomst. Actuele tarieven zijn te raadplegen op het Online Platform en vastgelegd in Leningovereenkomst zoals die op het moment van afsluiten golden;

Voltekend: De situatie waarbij het totaal van de gezamenlijke Intekeningen door Investeerders tenminste gelijk is aan het in de Leningaanvraag gevraagde geldbedrag.

Algemene bepalingen

1    Toepasselijkheid
1.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Online Platform en elke overige rechtsbetrekking tussen de Gebruiker enerzijds en MCF, Escrow en/of de Security Trustee anderzijds, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden maken derhalve onderdeel uit van elke Leningovereenkomst en eventuele zekerheidsdocumenten. Enige algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing.
1.2    MCF is bevoegd om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De Gebruiker wordt van deze wijziging op de hoogte gesteld. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden staat op de website van MCF.
1.3    Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen onverminderd van toepassing. Partijen treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2    Rol van MCF, Escrow en Security Trustee
2.1    MCF biedt een Online Platform voor de financiering van vastgoed objecten en vastgoed gerelateerde projecten door middel van crowdfunding. Het Investeringsplan zoals vastgelegd in de Leningaanvraag en dat is beoordeeld door MCF omvat informatie van de Geldnemer over de benodigde financiering voor bijvoorbeeld aankoop en/of transformatie of nieuwbouw van vastgoed voor de verkoop of verhuur aan derden. Elke Investeringsplan heeft zijn individuele kenmerken en verbonden risico’s, die door MCF worden beoordeeld en gepubliceerd bij elke Leningaanvraag.
2.2    MCF treedt op als bemiddelaar tussen Investeerders en Geldnemers ter zake van vraag en aanbod in financiering. De dienstverlening van MCF omvat het beheren van het Online Platform, het via de Escrow faciliteren van betaalstromen tussen Gebruikers en bewaring van gelden, het met betrekking tot Geldnemer publiceren van het risico’s en het beoordelen van het Investeringsplan en daaraan verbonden risico’s. MCF treedt ook als vertegenwoordiger van Investeerders op bij het tot stand komen van de Leningovereenkomst, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.
2.3    MCF adviseert nooit over het doen van een Investering via het Online Platform en is ook niet betrokken bij de besluitvorming daaromtrent door de Investeerder. Het doen van een Investering door een Investeerder via het Online Platform is volledig voor rekening en risico van Investeerder. Iedere Investeerder dient zelf te beoordelen of het doen van een Intekening op een Leningaanvraag voor hem passend is.
2.4    MCF faciliteert het sluiten van Leningsovereenkomsten tussen Gebruikers en de daarvoor geldende procedures zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. MCF verzorgt de administratieve afwikkeling van de Leningovereenkomsten en de afwikkeling van de betaalstromen uit hoofde van die Leningovereenkomsten via de bankrekening aangehouden door de Escrow.
2.5    Het voortbestaan van MCF, de Escrow en/of de Security Trustee heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen Geldnemer en Investeerder, met dien verstande dat indien MCF, Escrow en/of de Security Trustee om wat voor reden dan ook niet langer in staat is zijn taken en bevoegdheden te verrichten conform deze Algemene Voorwaarden, de rechten en verplichtingen tussen Gebruikers onderling conform de Leningovereenkomst waar mogelijk nagekomen worden zonder tussenkomst van of vertegenwoordiging door MCF, de Escrow en/of de Security Trustee. De Leningovereenkomst wordt dan in gewijzigde vorm voortgezet, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke Leningovereenkomst.
2.6    De Escrow bewaart gelden van Gebruikers en voert betaalopdrachten uit volgens de instructies van MCF. Deze betaalopdrachten geschieden in het kader van Leningovereenkomsten of op verzoek van de Gebruiker. De Escrow is opgericht met het doel geldstromen tussen Gebruikers te faciliteren.
2.7    De Escrow voert enkel betaalopdrachten uit op instructie van MCF en is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij de Leningovereenkomst.
2.8    Er wordt geen rente betaald gedurende de periode dat het geld van een Gebruiker op de Escrow-rekening staat.
2.9    In geval van een niet-toegestane betalingstransactie betaalt de Escrow onmiddellijk het betreffende bedrag terug op de rekening waarvan deze werd ontvangen. 
2.10    De Security Trustee treedt op ten behoeve van Investeerders, MCF en de Escrow in het kader van het beheer en de uitwinning van zekerheden in het kader van een specifieke Leningovereenkomst uit hoofde van zekerheidsdocumenten zoals hypotheekakten, garantiestellingen en/of borgtochten.
2.11    De Security Trustee heeft slechts de taken die hem uitdrukkelijk zijn gegeven in de Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten.

3    Online Platform
3.1    Elke Gebruiker dient zich op het Online Platform te registeren. Pas na registratie kan gebruik gemaakt worden van de diensten van MCF. 
3.2    Na registratie ontvangt Gebruiker ter bevestiging van zijn e-mailadres een e-mail met een link om diens Mijn MCF Account te activeren.
3.3    Gebruiker of een eventuele rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van de Gebruiker dient handelingsbekwaam en tenminste 18 jaar oud te zijn.
3.4    Een Gebruiker dient zich te identificeren door middel van:
3.4.1    Het uploaden van dan wel een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, en;
3.4.2    Door het verrichten van een bankoverschrijving vanaf een bankrekening op naam van Gebruiker gehouden bij een EU-bank.
3.5    Gebruiker mag per persoon niet meer dan één Mijn MCF Account aanmaken. Een Gebruiker kan zich via diens Mijn MCF Account registreren als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen en via het Mijn MCF Account selecteren in welke hoedanigheid Gebruiker wenst te handelen.
3.6    Pas na volledige identificatie en verificatie en, voor zover van toepassing, het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van de geldende wet- en regelgeving geldt een Gebruiker als geaccepteerd en mag Gebruiker rechtshandelingen verrichten middels het Online Platform volgens de vastgestelde bevoegdheden. 
3.7    Gebruiker krijgt toegang tot het Mijn MCF Account door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het e-mailadres in combinatie met het door Gebruiker gekozen wachtwoord dat voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.
3.8    Gebruiker dient de toegangsgegevens tot Mijn MCF Account strikt geheim te houden.
3.9    Gebruiker heeft door in te loggen op het Mijn MCF Account toegang tot zijn persoonlijke gegevens en de mogelijkheid om deze te wijzigen, en kunnen – mits Gebruiker is geaccepteerd – rechtshandelingen worden verricht zoals het doen van een Intekening op een Leningaanvraag
3.10    MCF behoudt zich het recht voor om zijn dienstverlening aan een Gebruiker op te schorten of te annuleren. MCF zal dit recht in ieder geval gebruiken indien het acceptatieproces niet of niet tijdig is afgerond.
3.11    Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die via diens Mijn MCF Account worden verricht. 
3.12    MCF hanteert een extra authenticatie voor het verrichten van rechtshandelingen door middel van een OTP.
3.13    Ter extra bescherming van toegang tot persoonlijke gegevens kan Gebruiker tweevoudige authenticatie activeren, hetgeen impliceert dat behalve het wachtwoord ook een eenmalige code gegenereerd met een authenticator (of een vergelijkbaar hulpmiddel) vereist is voor toegang tot het Mijn MCF Account. 
3.14    Gebruiker kan zijn Mijn MCF Account beëindigen, maar uitsluitend als hij geen partij is in nog lopende Leningovereenkomsten, geen lopende Leningaanvraag heeft en geen Intekening heeft uitstaan op een Leningaanvraag. Gebruiker kan zijn Mijn MCF Account enkel beëindigen door het indienen van een verzoek daartoe via het Online Platform.
3.15    MCF mag het Mijn MCF Account van Gebruiker beëindigen of deactiveren en mag door Gebruiker op het Online Platform geplaatste bestanden, gegevens en materialen verwijderen, als er naar het oordeel van MCF sprake is van één of meer van de volgende situaties:
3.15.1    Op het betreffende Mijn MCF Account meer dan één jaar niet is ingelogd, tenzij Gebruiker partij is in nog lopende Leningovereenkomsten;
3.15.2    Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke regelgeving;
3.15.3    MCF maakt gebruik van zijn recht om zijn dienstverlening aan een Gebruiker op te schorten of te annuleren, zoals genoemd in artikel 3.10 van deze Algemene Voorwaarden.
3.16    Via het Mijn MCF Account kan Gebruiker persoonlijk instellingen en voorkeuren beheren zoals taalvoorkeuren en het ontvangen van e-mail notificaties. 
3.17    De Gebruiker heeft via het Mijn MCF Account onder andere inzicht in alle Intekeningen, Investeringen en Leningovereenkomsten waarbij de Gebruiker als Investeerder partij is.
3.18    Via het Mijn MCF Account heeft Gebruiker onder meer toegang tot informatie en statistieken met betrekking tot het resultaat van zijn Investeringen.
3.19    Het Online Platform mag uitsluitend voor rechtmatige doeleinden worden gebruikt. Het is Gebruiker niet toegestaan het Online Platform te gebruiken voor het plaatsen of verspreiden van materiaal dat inbreuk doet op rechten van of onrechtmatig is jegens MCF of derden, dan wel de belangen van MCF of derden te schaden via het Online Platform.
3.20    Op het Online Platform staat het delen van informatie op een zo transparant mogelijke manier voorop. Gebruiker geeft toestemming voor de openbaarmaking - minimaal voor de looptijd van de Leningovereenkomst - via het Online Platform, aan de Escrow, de Security Trustee en/of Investeerders van alle informatie die Gebruiker met MCF, de Escrow en/of de Security Trustee deelt.

4    Tarieven en kosten
4.1    Een overzicht van de actueel geldende tarieven en kosten is opgenomen in het Tarievenoverzicht op het Online Platform.
4.2    De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd in de Bevestiging van de Leningaanvraag door MCF en blijven voor de duur van de Leningovereenkomst van kracht.

5    Leningaanvragen algemeen
5.1    MCF bepaalt in overleg met Geldnemer de hoofdsom en de looptijd van de Leningovereenkomst, de wijze van aflossing, de frequentie van rentebetaling en het rentepercentage te betalen aan Investeerders, passend bij de risicocategorie van de Lening zoals door MCF aan de hand van de MCF Risico Score is vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in de Leningaanvraag en in de Leningovereenkomst. 
5.2    De rente wordt periodiek en achteraf in rekening gebracht. De rente wijzigt niet gedurende de looptijd van de Leningovereenkomst, tenzij Geldnemer gebruik maakt van zijn recht een verzoek tot herziening van de voorwaarden van de Leningovereenkomst te doen, zoals omschreven in artikel 20.
5.3    Het plaatsen van een Leningaanvraag door Geldnemer geldt als een aanbod aan Investeerders. Investeerders kunnen dit aanbod gedurende de Intekentermijn aanvaarden door in te tekenen op Leningaanvragen voor zover de Leningaanvraag niet is Voltekend.
5.4    Gedurende de Bedenktermijn die geldt vanaf het moment van het doen van de Intekening, kan de Investeerder zijn Intekening intrekken of herzien. 
5.5    De Intekentermijn wordt via het Online Platform bekend gemaakt en kan optioneel door MCF worden verlengd. Intekeningen die gereserveerd zijn in de MCF Rekening Courant ten behoeve van die Leningaanvraag die uiteindelijk niet resulteert in een ter beschikkingstelling van de betreffende Lening aan de Geldnemer, worden per direct vrijgegeven in de MCF Rekening Courant en zijn dan direct vrij beschikbaar voor de Investeerders.
5.6    Als na het verstrijken van de Bedenktermijn van alle betrokken Investeerders die een Intekening hebben gedaan, voor het gevraagde bedrag als gedefinieerd in de Leningaanvraag is ingetekend, of nadat de Intekentermijn is verstreken en tenminste voor het minimum geldbedrag als gedefinieerd in de Leningaanvraag is ingetekend, geldt de Leningaanvraag als Definitief Voltekend.
5.7    In de Leningovereenkomst kunnen aanvullende voorwaarden en zekerheden, zoals hypotheekrechten, garantiestellingen en/of borgtochten, worden bedongen tot zekerheid van terugbetaling van de Lening. Of en welke zekerheden van toepassing zijn, wordt door MCF bij plaatsing van de Leningaanvraag kenbaar gemaakt.
5.8    Ten aanzien van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Leningsovereenkomst wordt een parallelle schuld constructie gemaakt waarbij Security Trustee zal optreden als security trustee ten behoeve van de Investeerders. Artikel 6:16 BW is niet van toepassing op deze parallelle schuld constructie, zodat de bepalingen omtrent een gemeenschap als bedoeld in artikel 3:166 BW niet van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de Security Trustee en de Investeerders enerzijds en de Geldnemer anderzijds.
5.9    Een eventuele vestiging van zekerheden door de Geldnemer geschiedt ten gunste van Security Trustee, die deze zekerheden uiteindelijk ten behoeve van de gezamenlijke Investeerders heeft, in de Leningovereenkomst of in een afzonderlijk zekerheidsdocument, zoals door MCF is bepaald.
5.10    Namens de Geldnemer wordt de Leningovereenkomst getekend door een tekenbevoegde functionaris van Geldnemer op grond van de geldende wet- en regelgeving en onder de opschortende voorwaarde dat de Leningaanvraag Definitief Voltekend is. Zekerheidsdocumenten worden te allen tijde getekend door terzake vertegenwoordigingsbevoegde persoon of personen, nadat de Leningaanvraag Definitief Voltekend is.
5.11    Namens de Security Trustee wordt de Leningovereenkomst en eventuele zekerheidsdocumentatie getekend door een tekenbevoegde functionaris van de Security Trustee op grond van de geldende wet en regelgeving.
5.12    Als de Leningaanvraag Definitief Voltekend is, wordt de Leningovereenkomst door MCF namens de Investeerders ondertekend. Elke Investeerder ontvangt daarvan bericht.

6    Tussentijdse opzegging en opeisbaarheid
6.1    De rechten van Investeerders zijn zelfstandige en onafhankelijke vorderingsrechten die zijn opgenomen in één Leningovereenkomst. Een Investeerder is niet bevoegd onafhankelijk van de andere Investeerders zijn rechten op grond van een Leningovereenkomst uit te oefenen, verhaalsacties in of buiten rechte te ondernemen en/of betalingsregelingen of andere afspraken overeen te komen met Geldnemer zolang MCF respectievelijk de Security Trustee als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt. Zolang MCF respectievelijk de Security Trustee als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt, kan niet bevrijdend worden betaald op, en kunnen geen wijzigingen aangebracht worden ten aanzien van, enige vordering van een Investeerder uit hoofde van de Leningovereenkomst anders dan op instructie van MCF en/of de Security Trustee. Alleen MCF respectievelijk de Security Trustee zijn inningsbevoegd namens Investeerders.
6.2    MCF en/of de Security Trustee zijn zelfstandig bevoegd namens Investeerders een besluit tot opzegging dan wel opeising van de Lening te nemen en de Lening kan worden opgezegd dan wel opgeëist door MCF en/of de Security Trustee namens Investeerders. De Investeerders zijn gebonden aan de beslissing inzake van MCF. 
6.3    Na een besluit daartoe zal MCF en/of de Security Trustee namens alle Investeerders over gaan tot opzegging dan wel opeising van de Lening en alle uit hoofde van de Leningovereenkomst verschuldigde bedragen en afwikkeling van de Leningovereenkomst en zo nodig uitwinning van de zekerheden. Voor zover de kosten voor verhaal in of buiten rechte niet op Geldnemer verhaald kunnen worden (of het redelijkerwijs voor MCF niet voorzienbaar is dat deze niet verhaald kunnen worden) zal MCF de Investeerders die participeren in de betrokken Leningovereenkomst in een online stemronde akkoord vragen van de Meerderheid van Investeerders op voorgestelde maatregelen overeenkomstig artikel 25 van deze Algemene Voorwaarden. Dit laat de bevoegdheid van MCF en/of de Security Trustee onverlet om handelingen te verrichten die naar hun oordeel noodzakelijk zijn en/of geen uitstel kunnen verduren in het kader van de uitvoering van hun taken en bevoegdheden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

7    Intellectueel eigendom
7.1    Alle woord- en beeldmerken op het Online Platform zijn, met uitzondering van de woord- en beeldmerken van Geldnemers en tenzij anders aangegeven, eigendom van MCF en/of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCF en/of de betreffende licentiegever.
7.2    Alle intellectuele eigendomsrechten op het Online Platform rusten bij MCF. MCF mag informatie en materialen corrigeren of weigeren. Geldnemer vrijwaart MCF voor aanspraken van derden voor schade geleden door inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

8    Aansprakelijkheid en overmacht
8.1    MCF, de Escrow en de Security Trustee zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill en schade door bedrijfsstagnatie, die Gebruiker lijdt of mocht lijden.
8.2    De totale aansprakelijkheid van MCF, de Escrow en/of de Security Trustee tegenover de Gebruiker is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 500.
8.3    Gebruiker vrijwaart MCF, de Escrow en de Security Trustee voor eventuele schade die derden lijden waarvoor MCF, de Escrow en/of de Security Trustee aansprakelijk gehouden worden in verband met de uitvoering van de Leningovereenkomst waarbij die Gebruiker partij is of zal worden en het gebruik van het Online Platform welke schade het gevolg is van handelen of nalaten van Gebruiker. Eventuele kosten die MCF maakt en schade die MCF lijdt in verband met aanspraken van derden komen voor rekening en risico van Gebruiker.

9    Klachten
9.1    De klachtenprocedure staat beschreven op de website van MCF.

10    Volmacht
10.1    Elke Gebruiker verleent aan elk van MCF, de Escrow en de Security Trustee een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om namens die Gebruiker alle handelingen en daden van beschikking te verrichten die MCF, de Escrow respectievelijk de Security Trustee naar eigen inzicht noodzakelijk acht met het oog op:
10.1.1    Het ondertekenen van Leningovereenkomsten, zekerheden en overige documenten waar nodig namens Investeerder;
10.1.2    De uitvoering van de Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten en de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker of zekerheidsverstrekker (waaronder het namens Gebruiker of in eigen naam voor rekening van Gebruiker nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte, waarbij MCF, de Escrow en/of de Security Trustee als vertegenwoordiger naar eigen inzicht mag verklaren en verrichten al hetgeen in het belang van Gebruiker mocht worden geoordeeld);
10.1.3    Het inhouden van de verschuldigde vergoedingen en voor het verrichten van betalingstransacties van en aan Geldnemer;
10.1.4    De vestiging, vervolmaking of vrijgave van enig zekerheidsrecht door en/of ten behoeve van een Gebruiker of zekerheidsverstrekker; en/of 
10.1.5    Een onbelemmerde en volledige uitoefening van de rechten uit hoofde van enig zekerheidsdocument, daaronder mede begrepen alle handelingen strekkende tot nakoming van alle overige verbintenissen van die Gebruiker of zekerheidsverstrekker uit hoofde van de Leningovereenkomst of enig zekerheidsdocument en het uitoefenen van enig recht van die Gebruiker of zekerheidsverstrekker op of in verband met de zekerheidsobjecten. 
MCF, de Escrow respectievelijk de Security Trustee mag daarbij als wederpartij van Gebruiker optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Gebruiker doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en MCF, de Escrow respectievelijk de Security Trustee aanvaardt hierbij die afstand.

11    Rechtskeuze en bevoegde rechter
11.1    Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
11.2    Eventuele geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbank in Rotterdam.

Aanvullende Voorwaarden Geldnemers

12    Reikwijdte
12.1    Deze Aanvullende Voorwaarden Geldnemers maken deel uit van de Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing ten aanzien van Geldnemers. 

13    Beoordeling Leningaanvraag
13.1    Geldnemer wordt voor of tijdens het Leningaanvraag proces als Gebruiker geregistreerd en geïdentificeerd. Een Leningaanvraag kan worden ingediend via het Mijn MCF Account waarna deze wordt beoordeeld door MCF. 
13.2    Geldnemer is aan MCF een vergoeding conform het Tarievenoverzicht verschuldigd voor de beoordeling van de Leningaanvraag, ongeacht de uitkomst van die beoordeling.
13.3    MCF garandeert niet dat een Leningaanvraag goedgekeurd, noch dat deze daadwerkelijk (Definitief) Voltekend wordt en dat de Lening daadwerkelijk aan Geldnemer ter beschikking wordt gesteld.
13.4    Een Leningaanvraag wordt door MCF verder in behandeling genomen als de betaling als bedoeld in artikel 13.2 is ontvangen. MCF toetst, al dan niet met behulp van derden, de Leningaanvraag van Geldnemer.
13.5    De op het Online Platform geregistreerde vertegenwoordiger van Geldnemer dient zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd te zijn of aan MCF dient een machtiging te worden verstrekt die geregistreerde vertegenwoordiger volledige bevoegdheid verleent om namens de Geldnemer op het Online Platform te handelen.
13.6    Geldnemer stelt een taxatierapport beschikbaar van het object dat ter zekerheid geldt voor de Leningaanvraag. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan drie maanden en dient opgesteld te zijn door een onafhankelijke deskundige. Indien geen taxatierapport beschikbaar kan worden gesteld door Geldnemer dat voldoet aan door MCF gestelde eisen, laat MCF deze opstellen voor rekening van Geldnemer.
13.7    MCF beoordeelt welke zekerheidsrechten ten behoeve van de Investeerders noodzakelijk zijn. De kosten voor vestiging van zekerheden komen voor rekening van Geldnemer.
13.8    MCF bepaalt op basis van alle beschikbare informatie de MCF Risico Score. De MCF Risico Score bepaalt de bandbreedte of in elk geval het minimum voor de rente die Geldnemer op de Lening zal vergoeden aan Investeerders.
13.9    MCF toetst of de Leningaanvraag en Pitch aan de gestelde kwaliteitscriteria om te worden toegelaten op het platform. Na goedkeuring ontvangt Geldnemer de Bevestiging van MCF.
13.10    MCF kan de beoordeling van een Leningaanvraag op elk moment in het proces staken, onder meer indien er naar oordeel van MCF onvoldoende basis is om de beoordeling voort te zetten.
13.11    In het geval van stopzetten of afwijzen van de Leningaanvraag door MCF dan wel als Geldnemer zelf om wat voor reden dan ook afziet van voortzetting van de Leningaanvraag, geeft dat nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van enig door hem betaalde bedragen en laat dit de eventuele verplichting tot betaling van nog verschuldigde vergoedingen onverlet.

14    Plaatsing Leningaanvraag
14.1    Na Bevestiging is Geldnemer een vergoeding aan MCF verschuldigd, zoals opgenomen in het Tarievenoverzicht. Na ontvangst van de betaling van de verschuldigde vergoeding door Geldnemer, wordt deze geplaatst op het Online Platform. Gedurende de Intekentermijn kunnen Gebruikers de Pitch bekijken en Intekenen op de Leningaanvraag. 
14.2    Geldnemer mag een verzoek tot herziening van de lopende Leningaanvraag indienen. Het beoordelingsproces dient dan opnieuw te worden doorlopen. Na goedkeuring wordt de aangepast Pitch geplaatst en start een nieuwe Intekentermijn. Alle Investeerders die tot dan hebben ingetekend, ontvangen een persoonlijk bericht met een hernieuwde Bedenktermijn. 
14.3    Wanneer de Intekentermijn voor een Leningaanvraag verstrijkt, kunnen zich de volgende situaties voordoen:
14.3.1    De Leningaanvraag is Voltekend. Investeerders hebben het recht de Intekening gedurende de Bedenktermijn na Intekening in te trekken;
14.3.2    De Leningaanvraag is niet Voltekend;
14.3.3    MCF besluit de Intekentermijn te verlengen;
14.3.4    Geldnemer dient een verzoek in tot herziening van condities en de Pitch welke wordt gehonoreerd.
14.4    Als de situatie in artikel 14.3.1 zich voordoet, wacht MCF totdat de Bedenktermijn van alle Investeerders is verstreken. Als Investeerders gedurende de voor hun relevante Bedenktermijn gebruik maken van hun recht om hun Intekening in te trekken, is alsnog situatie (b) van toepassing. Als na afloop van alle relevante Bedenktermijnen de Leningaanvraag Definitief Voltekend is, komt de Leningovereenkomst tussen Geldnemer en de betreffende Investeerders tot stand onder de in de Leningovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden. 
14.5    Als de situatie in artikel 14.3.2 van toepassing is, krijgen Investeerders gedurende de periode totdat de laatste relevante Bedenktermijn is verstreken, alsnog de gelegenheid om in te tekenen of hun Intekening te wijzigen teneinde de Leningaanvraag opnieuw Voltekend te krijgen. Als na afloop van de Bedenktermijn de Leningaanvraag Definitief Voltekend is, is alsnog artikel 14.4 van toepassing. Als de situatie in artikel 14.3.2 definitief is, wordt de Leningaanvraag van het Online Platform verwijderd en het gereserveerde geldbedrag wordt teruggestort in de MCF Rekening Courant en is vervolgens vrij besteedbaar voor de Investeerder.
14.6    Als de situatie in artikel 14.3.3 zich voordoet, wordt de situatie na het verstrijken van de verlengde Intekentermijn opnieuw beoordeeld conform artikel 14.3.
MCF besluit of de Leningaanvraag al dan niet wordt herplaatst waarna eventueel een nieuwe Intekentermijn aanvangt. Geldnemer heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van vergoedingen of vergoeding van schade als gevolg van het genomen besluit. Het staat de Geldnemer in voorkomend geval vrij om een nieuwe Leningaanvraag in te dienen. Het hele beoordelingsproces zoals beschreven in artikel 13 en 13.6 dient dan opnieuw doorlopen te worden.
14.7    Als de situatie in artikel 14.3.4 zich voordoet, wordt de Leningaanvraag opnieuw geplaatst met een Intekentermijn. Investeerders die reeds hadden Ingetekend, ontvangen persoonlijk bericht met een nieuwe Bedenktermijn. De situatie wordt na het verstrijken van de nieuwe Intekentermijn opnieuw beoordeeld conform artikel 14.3.

15    Definitief Voltekend
15.1    Als de Leningaanvraag Definitief Voltekend is, is Geldnemer vergoedingen verschuldigd aan MCF conform het Tarievenoverzicht. Deze vergoedingen plus eventueel overeengekomen vergoedingen voor aanvullende diensten, worden ingehouden bij ter beschikkingstelling van de Lening aan de Geldnemer nadat deze Definitief Voltekend is en aan de opschortende voorwaarde zoals genoemd in artikel 16.2 is voldaan. 
15.2    Indien de Leningaanvraag niet Definitief Voltekend is en/of indien ter beschikkingstelling van de Lening niet plaatsvindt om welke reden dan ook, dient Geldnemer de vergoedingen die nog verschuldigd zijn op eerste verzoek per bankoverschrijving aan MCF te voldoen.

16    Beschikbaar stellen van de Lening
16.1    De wijze van uitbetaling en eventuele opschortende voorwaarden voor beschikbaarstelling zijn vastgelegd in de Leningaanvraag. 
16.2    De Lening wordt ter beschikking gesteld aan de Geldnemer indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
16.2.1    De Leningovereenkomst en eventuele zekerheidsdocumenten zijn door MCF ontvangen en rechtsgeldig ondertekend door Geldnemer respectievelijk degenen die beoogd zijn deze documenten te ondertekenen;
16.2.2    Aan alle opschortende voorwaarden voor uitbetaling van de Lening zoals vastgelegd in de Leningaanvraag en deze Algemene voorwaarden is voldaan, waarvan eventueel bewijs in bezit is van MCF; en
16.2.3    Er hebben zich geen gronden voorgedaan voor opzegging dan wel opeisbaar worden van de Lening en MCF voorziet niet dat deze zich zullen voordoen. 
16.3    Indien de Lening niet ter beschikking wordt gesteld aan de Geldnemer, kan MCF de Leningovereenkomst namens Investeerders beëindigen. In dat geval zal:
16.3.1    De Leningaanvraag van het Online Platform worden verwijderd, indien nog geen uitbetaling van de Lening aan de Geldnemer heeft plaatsgevonden. Het gereserveerde geldbedrag wordt teruggestort in de MCF Rekening Courant van en is vervolgens vrij besteedbaar door de Investeerders. 
16.3.2    Als uitbetaling aan de Geldnemer al heeft plaatsgevonden, wordt de Lening direct opeisbaar.
16.4    Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een betreffende Leningovereenkomst, is Geldnemer vanaf het moment van ter beschikkingstelling van de Lening een administratievergoeding verschuldigd aan MCF conform het Tarievenoverzicht. Deze administratievergoeding wordt door Geldnemer voldaan via bankoverschrijving.
16.5    De Lening wordt aan Geldnemer uitgekeerd met inhouding van de door Geldnemer aan MCF, de Escrow en/of de Security Trustee verschuldigde bedragen conform in de Bevestiging opgenomen tarieven alsmede eventuele andere kosten die Geldnemer heeft gemaakt in het kader van de Leningaanvraag en die Geldnemer wenst te voldoen door inhouding op de Lening. 
16.6    MCF is niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar de uitvoering van het Investeringsplan door Geldnemer. Er vindt in beginsel geen bestedingscontrole door MCF van de uit te betalen Lening plaats, anders dan controle van de opschortende voorwaarden en wijze van beschikbaarstelling als vastgelegd in de Leningovereenkomst.
17    Betaling door en aan Geldnemer
17.1    Tenminste 15 dagen voor vervaldatum van de door Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst verschuldigde bedragen stuurt MCF een specificatie per e-mail van de verschuldigde bedragen en vervaldatum aan de Geldnemer. Betaling door de Geldnemer geschiedt middels bankoverschrijving uiterlijk per vervaldatum als door MCF gespecificeerd. 
17.2    Na de uitvoering van een afzonderlijke betalingstransactie verstrekt MCF Geldnemer onverwijld de informatie betreffende de betalingstransactie via het Mijn MCF Account:
17.3    In geval van een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie, ontvangt Geldnemer een rectificatie van MCF als hij MCF onverwijld en binnen uiterlijk zes maanden na valutadatum van betreffende transactie daarvan in kennis stelt. Een onverschuldigde betaling aan Geldnemer kan door MCF zonder beperking worden gerectificeerd. Rectificatie door MCF kan zonder beperking worden gevraagd en plaatsvinden in het geval MCF een betaling en/of de informatie betreffende de betalingstransactie niet ter beschikking heeft gesteld volgens de eisen die de wet daaraan verbindt.
17.4    Alle betalingen die door een Geldnemer op grond van een Leningovereenkomst of uit welke hoofde dan ook moeten worden verricht, worden gedaan zonder verrekening of tegenvordering. Geldnemer is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een Leningovereenkomst of enige andere overeenkomst op te schorten.
17.5    Ieder van MCF, de Escrow en de Security Trustee zijn te allen tijde gerechtigd om een al dan niet opeisbare en al dan niet voorwaardelijke verplichting van Geldnemer jegens hem uit hoofde van een Leningovereenkomst of uit welke hoofde dan ook te verrekenen met een al dan niet opeisbare en al dan niet voorwaardelijke verplichting van die partij jegens die Geldnemer (en in geval van meerdere Geldnemers bij een Leningovereenkomst, jegens enige Geldnemer bij die Leningovereenkomst), ongeacht de plaats van betaling, het boekingskantoor of de valuta van beide verplichtingen. 
17.6    Indien een verplichting luidt in een andere valuta dan Euro, kan MCF, de Escrow respectievelijk de Security Trustee de verplichting omrekenen naar Euro tegen een in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten gehanteerde marktconforme wisselkoers.

18    Verplichtingen Geldnemer
18.1    Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Leningovereenkomst, is het Geldnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van MCF:
18.1.1    Financiering of financiële verplichtingen aan te gaan, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Geldnemer, die het nakomen van verplichtingen door Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst zouden kunnen schaden;
18.1.2    Gehouden aandelen in Geldnemer over te dragen, te vervreemden of te bezwaren met een beperkt recht of anderszins rechtshandelingen te verrichten waardoor het economisch belang bij en/of de beschikkingsmacht over die aandelen geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen;
18.1.3    Een zekerheidsrecht op zijn activa te vestigen of te wijzigen, noch deze te verkopen, ruilen of op andere wijze te vervreemden, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Geldnemer, en zonder de zekerheidsrechten die zijn gevestigd in het kader van de Leningovereenkomst aan te tasten.
18.2    MCF is zelfstandig bevoegd namens Investeerders de toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 18.1. 
18.3    De overige voorwaarden van een Leningovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door MCF namens Investeerders na een besluit daartoe door de Meerderheid van Investeerders na een verzoek daartoe door MCF, zoals beschreven in artikel 25. 

19    Kosten voor niet-nakoming
19.1    Betaling door Geldnemer vindt plaats door middel van bankoverschrijving welke uiterlijk op vervaldatum op de bankrekening van de Escrow dient te zijn voldaan. Geldnemer ontvangt 15 dagen voorafgaand bericht van MCF met specificatie van de verschuldigde bedragen. Indien daags na vervaldatum het bedrag nog niet op de rekening is ontvangen, volgt automatisch een betalingsherinnering verzonden per email. Als 15 dagen na vervaldatum nog geen betaling is ontvangen, volgt een aanmaning per aangetekende brief met een opslag als gespecificeerd in het Tarievenoverzicht. Als 30 dagen na vervaldatum nog geen betaling is ontvangen, volgt een aanmaning per aangetekende brief. Als 45 dagen na vervaldatum nog geen betaling is ontvangen, volgt een finale aanmaning per aangetekende brief met een opslag als gespecificeerd in het Tarievenoverzicht.
19.2    Als 60 dagen na vervaldatum nog geen betaling is ontvangen, volgt een ingebrekestelling van de Geldnemer en neemt de Security Trustee de regie voor het handhaven van of het nemen van verhaal uit hoofde van de Leningovereenkomst en/of de zekerheden die zijn gesteld. 
19.3    Bij niet-nakoming van betaling van de verschuldigde bedragen is Geldnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan MCF, zoals nader uiteengezet in het Tarievenoverzicht.
19.4    Alle kosten die door of namens MCF, de Escrow, de Security Trustee (elk handelend voor zich alsmede handelend als vertegenwoordiger namens Investeerders) en/of Investeerders in of buiten rechte worden gemaakt in verband met de handhaving of instandhouding van rechten van Investeerders, MCF, de Escrow en/of de Security Trustee voortvloeiend uit de Leningovereenkomst en/of gevestigde zekerheden komen voor rekening van Geldnemer en dienen te worden betaald binnen 7 dagen na een verzoek daartoe door MCF, de Escrow, de Security Trustee respectievelijk Investeerders.
20    Herziening voorwaarden Leningovereenkomst
20.1    Geldnemer heeft het recht om gedurende de looptijd van de Leningovereenkomst te verzoeken om een herziening van de voorwaarden waaronder de Leningovereenkomst is aangegaan. De Geldnemer dient een dergelijk verzoek voorzien van een motivering schriftelijk in te dienen bij MCF.
20.2    Na een positief besluit van MCF op deze herzieningsaanvraag wordt Geldnemer de vergoeding in rekening gebracht die geldt voor herziening van de voorwaarden conform de op dat moment geldende tarieven in het Tarievenoverzicht.
20.3    Nadat de vergoeding is voldaan wordt in overleg tussen Geldnemer en MCF de beschrijving van de beoogde aanpassing van de Leningsovereenkomst en motivering daarvan uitgewerkt, ter verzending aan de Investeerders. Als over deze beschrijving overeenstemming is bereikt tussen Geldnemer en MCF, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Investeerders. Voor goedkeuring van de aanpassing van de Leningovereenkomst is een Meerderheid van Investeerders nodig, zoals beschreven in artikel 25. 
20.4    Tussentijds verschuldigde betalingen worden in beginsel regulier in rekening gebracht en betaald zolang de aanpassing van Leningovereenkomst nog niet is goedgekeurd, tenzij partijen overeenkomen dat deze verschuldigde betalingen tijdelijk worden opgeschort voor de duur van de aanpassingsprocedure. In voorkomend geval worden Investeerders geïnformeerd over dat besluit.

Aanvullende Voorwaarden Investeerders

21    Reikwijdte
21.1    Deze Aanvullende Voorwaarden Investeerders maken deel uit van de Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing ten aanzien van Investeerders. 

22    MCF Rekening Courant
22.1    Na identificatie krijgt Investeerder toegang tot een MCF Rekening Courant via het Mijn MCF Account. Deze MCF Rekening Courant binnen het Mijn MCF Account wordt gebruikt voor het doen van Investeringen en uitbetalingen van rente en aflossing en eventueel andere vergoedingen uit hoofde van Leningovereenkomsten waarin Investeerder participeert. 
22.2    Saldi in de MCF Rekening Courant zijn niet overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 2 BW. Een Investeerder kan zijn rechten uit hoofde van een MCF Rekening Courant niet bezwaren en/of overdragen aan een derde. 
22.3    Storting in de MCF Rekening Courant kan middels een betaling via een betaaldienstverlener dan wel door middel van een bankoverschrijving. Enkel een betaling via een betaaldienstverlener is gegarandeerd om direct te worden verwerkt in het beschikbaar saldo in de MCF Rekening Courant. De eerste storting kan enkel plaatsvinden via een bankoverschrijving.
22.4    Tenminste éénmaal per Bankdag worden alle op de bankrekening van de Escrow ontvangen betalingen – bankoverschrijvingen van Investeerders alsook betalingen van maandtermijnen uit hoofde van een Leningovereenkomst – opgehaald en verwerkt in het saldo van de MCF Rekening Courant.
22.5    Saldo dat niet is gereserveerd voor een Intekening is op elk moment vrij en zonder kosten opneembaar, waarbij nooit een negatief saldo in de MCF Rekening Courant kan ontstaan. Opdrachten voor opname die voor middernacht zijn opgevoerd, worden uiterlijk de eerstvolgende Bankdag ter betaling aangeboden aan de bank. 
22.6    Saldo dat niet is gereserveerd voor een Intekening en niet door Investeerder is opgenomen, wordt indien ongebruikt na een periode van 60 kalenderdagen automatisch overgemaakt naar de in het Mijn MCF Account gekoppelde (voorkeurs) bankrekening van Investeerder.
22.7    Opname van gelden van de MCF Rekening Courant kan alleen worden uitgevoerd door overboeking naar een in het Mijn MCF Account gekoppelde bankrekening welke op naam is gesteld van Investeerder dan wel erfgename. Als Investeerder dan wel erfgename daarover wil beschikken, kan Investeerder dan wel erfgename MCF daartoe opdracht geven.
22.8    Het opvoeren (en wijzigen) van een gekoppelde bankrekening kan alleen door Investeerder dan wel erfgename door het verrichten van een bankoverschrijving van een bankrekening gehouden bij een bank gevestigd in de Europese Unie welke bankrekening op naam is gesteld van Investeerder dan wel diens erfgename. 
22.9    Bij het verwerken van de bankoverschrijving wordt de nieuwe bankrekening na validatie gekoppeld aan het Mijn MCF Account. Als deze ontvangen betaling niet automatisch of handmatig door MCF kan worden geverifieerd, wordt deze betaling automatisch retour gezonden naar de bankrekening waarvan deze is ontvangen conform artikel 2.8.

23    Investeren
23.1    Investeerder kan investeren in Leningaanvragen via zijn Mijn MCF Account mits Investeerder als Gebruiker op het Online Platform is geverifieerd conform artikel 3.6.
23.2    Een Investeerder selecteert een Leningaanvraag waarin hij wenst te investeren door middel van het verstrekken van een geldlening. Het doen van een Intekening is pas mogelijk nadat de Investeerder als Gebruiker is geaccepteerd en, voor zover van toepassing, de investeerderstoets heeft afgelegd. Indien MCF om enige reden aan Investeerder bericht dat het doen van een Investering door die Investeerder mogelijk niet passend is, dient Investeerder zich nogmaals goed te verdiepen in de risico’s van de Investering alvorens een Intekening te doen. 
23.3    Investeerder kiest het te investeren bedrag, bevestigt zijn Intekening door invoer van het OTP en vult een eventueel onvoldoende saldo in zijn MCF Rekening Courant aan middels een betaling via de betaaldienstverlener. Indien aan alle geldende voorwaarden is voldaan, is de Intekening geformaliseerd. 
23.4    MCF is zowel verplicht als gerechtigd om een maximum te verbinden aan het bedrag waarmee een Investeerder intekent op een Leningaanvraag alsook het totale bedrag wat een Investeerder op enig moment aan lopende Investeringen en Intekeningen via MCF heeft openstaan. MCF zal een dergelijk maximum bij dreigende overschrijding aan Investeerder bekend maken en Intekeningen blokkeren die een dergelijk maximum overschrijden. 
23.5    Bij een Intekening op een Leningaanvraag wordt het bedrag van de Intekening gereserveerd en in mindering gebracht op het beschikbaar saldo in de MCF Rekening Courant van de Investeerder.
23.6    Een Intekening kan worden gewijzigd of ingetrokken via Mijn MCF Account zolang de betreffende Bedenktermijn van de Investeerder niet is verlopen en het nog openstaande bedrag van de betreffende Leningaanvraag daartoe de ruimte biedt. Nadat de Bedenktermijn is verstreken, kan Investeerder diens Intekening niet meer intrekken of wijzigen.
23.7    Via het Mijn MCF Account heeft Investeerder onder meer inzicht in:
23.7.1    Actueel saldo en uitgevoerde transacties in de MCF Rekening Courant; en
23.7.2    Actuele status van alle Leningaanvragen waarin de Investeerder deelneemt; en
23.7.3    Zijn persoonlijke instellingen en gegevens.
23.8    Zolang er nog enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Leningovereenkomst, is Investeerder vanaf het moment van ter beschikkingstelling van (een deel van) de Lening een beheervergoeding verschuldigd aan MCF conform het Tarievenoverzicht. Deze beheervergoeding wordt ingehouden op de betaling aan rente en aflossing die van Geldnemer wordt ontvangen. Het resterende bedrag wordt doorgestort naar de MCF Rekening Courant van Investeerder.
23.9    Investeerder erkent dat hij niet onafhankelijk van de overige Investeerders betrokken bij de Leningovereenkomst mag handelen en gebonden is aan enig besluit van MCF, de Escrow en/of de Security Trustee of de Meerderheid van Investeerders, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.
23.10    Investeerder staat ervoor in dat hij vanaf het moment van plaatsing van een Leningaanvraag zolang MCF respectievelijk de Security Trustee als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt in relatie tot Geldnemer:
23.10.1    Geen direct contact heeft met Geldnemer inzake de Leningovereenkomst; en
23.10.2    Alleen door tussenkomst van MCF respectievelijk de Security Trustee eventuele betalingsregelingen of andere afspraken overeen kan komen met Geldnemer; en
23.10.3    Geen rechtstreeks betaling zal accepteren van Geldnemer. In het voorkomende geval dat Investeerder een betaling ontvangt, is hij verplicht hier onverwijld melding van te maken aan MCF en op eerste verzoek af te dragen aan MCF, de Escrow en/of de Security Trustee, die de ontvangst zal respectievelijk zullen verdelen conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. 
23.11    MCF garandeert niet dat Investeerder een financieel voordeel zal behalen door te investeren via het Online Platform. MCF benadrukt het belang van een goede spreiding van Investeringen over een groter aantal Leningaanvragen. Verder dient Investeerder te overwegen het vermogen dat hij wenst te investeren of beleggen, niet uitsluitend te investeren in crowdfunding, maar te spreiden over verschillende beleggingscategorieën zoals sparen, obligaties en aandelen.
23.12    Mogelijk worden zekerheden gevestigd en/of is een garantstelling van toepassing tot zekerheid van nakoming van verplichtingen uit hoofde van een Leningovereenkomst. Als het stellen van zekerheden en/of garantstelling van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld in de betreffende Leningaanvraag.
23.13    De identiteit van elke Investeerder blijft - voor zover mogelijk - anoniem voor Geldnemer en andere bij een Leningovereenkomst betrokken Investeerders. Elke Investeerder wordt geïdentificeerd door een uniek investeerdersnummer. Enkel dit investeerdersnummer samen met het bedrag van de Investering zijn zichtbaar voor Geldnemer en andere Investeerders in bijlage A van de Leningovereenkomst. 
23.14    Alleen MCF, de Escrow en de Security Trustee hebben volledige inzage in alle gegevens van de Investeerders. Indien wettelijke bepalingen dit vereisen stelt MCF deze gegevens beschikbaar aan rechthebbende overheidsinstanties.
23.15    Het Online Platform ondersteunt communicatie van Geldnemer naar betrokken Investeerders en vice versa met behoud van anonimiteit.

24    Betalingen door en aan Investeerder
24.1    Vanaf datum van de ter beschikkingstelling van de Lening aan Geldnemer, starten de rente- en/of aflossingsverplichtingen van Geldnemer conform geldend terugbetaalschema. MCF stelt die bedragen binnen drie werkdagen na de ontvangst daarvan beschikbaar aan de betreffende Investeerders onder inhouding van door Investeerder aan MCF verschuldigde bedragen conform het Tarievenoverzicht. 
24.2    Na de uitvoering van een afzonderlijke betalingstransactie verstrekt MCF de Investeerders onverwijld de informatie betreffende via het Mijn MCF Account:
24.3    MCF is niet gehouden over te gaan tot doorbetaling aan Investeerders, voor zover de daarmee corresponderende betalingsverplichtingen van Geldnemer niet onherroepelijk en volledig zijn voldaan door de Geldnemer.

25    Online stemronde
25.1    In voorkomende gevallen zal MCF deelnemende Investeerders raadplegen voor een besluit door een Meerderheid van Investeerders. MCF bereidt dan een voorstel voor, wat in een online stemronde wordt ter acceptatie voorgelegd aan de Investeerders die partij zijn bij de Leningovereenkomst. 
25.2    In de online stemronde kunnen Investeerders aangeven of zij al dan niet akkoord gaan met de door MCF gepresenteerde voorstel. Investeerders worden per e-mail uitgenodigd hun stem uit te brengen binnen een door MCF bepaalde termijn. Uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de Investering en Investeerders die niet hebben gestemd zullen bij de berekening van de Meerderheid van Investeerders buiten beschouwing worden gelaten. Indien er geen enkele Investeerder binnen voornoemde termijn een besluit heeft genomen, is MCF zelfstandig bevoegd namens Investeerders een besluit te nemen. De betreffende Investeerder zijn gebonden aan de beslissing van de Meerderheid van Investeerders respectievelijk van MCF (ongeacht of de betreffende Investeerder daarmee instemde of zijn stem heeft uitgebracht). 
25.3    In het voorkomende geval dat de Meerderheid van Investeerders heeft ingestemd met (een voorschot voor) te maken kosten door MCF, de Escrow en/of de Security Trustee (handelend voor zich alsmede handelend als vertegenwoordiger van Investeerders), dient iedere Investeerder zijn aandeel in deze kosten naar rato van diens Investering op eerste verzoek te voldoen. 
25.4    Investeerders zijn te allen tijde verplicht eventuele kosten te vergoeden die MCF, de Escrow en/of de Security Trustee heeft gemaakt voor handelingen die naar hun oordeel noodzakelijk waren en/of geen uitstel konden verduren in het kader van de uitvoering van de taken en bevoegdheden van MCF, de Escrow en/of de Security Trustee zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. MCF, de Escrow en/of de Security Trustee zijn niet verplicht enige handeling te verrichten zonder dat zij gevrijwaard zijn voor de in dat kader te maken kosten.
25.5    MCF is zelfstandig bevoegd besluiten met geringe impact door te voeren mits deze de belangen van Investeerders niet noemenswaardig negatief beïnvloeden of ten goede komen en niet leiden tot onevenredige kosten voor de Investeerders. 
25.6    MCF is zelfstandig bevoegd een besluit te nemen indien een bijzondere situatie vraagt om directe besluitvorming waarbij een langere doorlooptijd de belangen van Investeerders zou schaden. Dit naar eigen inzicht van MCF. MCF zal de Investeerders hierover zo spoedig mogelijk nadien informeren.